Resmi İhale Bülteni
Resmi İhale Bülteni Com

(0312) 2270550
(0532) 5451829

®  Abonelik Ücretleri 
®  Hesap Numaraları 
®  Abonelik İşlemleri 
®  Abonelik Sözleşmesi 
   ®  Banka Havalesiyle Başvuru 
®  Posta Çeki Havalesiyle Başvuru 
®  Kredi Kartıyla Başvuru (7/24) 
®  Abonelik Yenileme Formu (7/24) 
Ana Sayfa Hakkımızda Neden Biz? Hizmetlerimiz Örnek İhale İhale Takvimi İHALELER   RSS  İhale Sonuçları İhale Arşivi İletişim

21 Mart 2018
Çarşamba
Abone Login
Kullanıcı Adı

Şifre

Resmi İhale Bülteni
Hacettepe Teknokent
Safir Blokları
E Blok K:2 N:201
Beytepe / Ankara / Türkiye
Telefon
90-312-2270550
Mobil
90-532-5451829
(09:00~18:00 Arası)
Faks
90-312-2270553
MasterCard Visa
Sitemizde güvenli iletişim için SSL sertifikası yüklenmiştir.
SSL Sertifikasını İncele

 Arşivdeki İhale Detayı   ( 1835630 )
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriAnkara 
İş ŞehriAnkara 
KurumGençlik Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Spor Genel Müdürlüğü
İşin Adı/Konusu/CinsiSatranç Takımı Satın Alınacaktır
İhale Tarihi19.02.2018 10:30
İhale UsulüAçık İhale 
Dosya No2018/26592 

İhale Metni

SATRANÇ TAKIMI SATIN ALINACAKTIR GENÇLİK SPOR KURULUŞLARI DAİRE BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satranç Takımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası:2018/26592 1-İdarenin a) Adresi:Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 kat:9 ALTINDAĞ/ANKARA b) Telefon ve faks numarası:3125967360 - 3124303248 c) Elektronik Posta Adresi:kulupyardimi@gsb.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 100.000 adet Satranç Takımı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri :İşe başlama tarihinden itibaren en geç 40 (Kırk) gün içerisinde Genel Müdürlüğümüzün belirtileceği yer yada yerlere nakliye bedelleri karşılanarak teslim edilecektir. c) Teslim tarihi:Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 40 (Kırk) gün içerisinde İdarenin göstereceği yer veya yerlere malzemeler teslim edilecektir. Ancak idare uygun gördüğü takdirde malzemelerin kısmi kabulü yapılabilecek ve hakedişler 120 (yüzelli) gün içerisinde kısmi kabul tutarında düzenlenerek ödenebilecektir. Teknik şartnameye uygun olmadığı sonradan anlaşılan malzemeler, her türlü maliyeti yükleniciye ait olmak üzere teknik şartnameye uygun olarak 15 (onbeş) gün içerisinde değiştirilecektir. Aksi takdirde sözleşmedeki cezai hükümler işletilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer:Spor Genel Müdürlüğü Spor Kuruluşları Dairesi Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Toplantı Salonu Altındağ/ANKARA b) Tarihi ve saati:19.02.2018 - 10:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: İstekliler teklif ettikleri malın teknik şartnamede yer alan teknik özelliklere uygun olduğunu tespit amacıyla teklifleri ile birlikte bir adet numune sunacaklardır. Numunenin üzerinde iseklinin adı iletişim bilgileri olacaktır. Numuneye ait akredite edilmiş bir laboratuarda, imalatta kullanılacak kumaşın IARC (Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı) Grup 1 ve Grup 2a sınıfına giren kanserojen ve tehlikeli madde içermediğine dair test raporunu teklif dosyasının içerisinde sunacaktır. İdare uygun gördüğü takdirde giderleri istekli/isteklilerce karşılanması kaydıyla ayrıca labaratuvar analizi yaptırabilecektir. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Satranç takımı, çanta veya spor malzemelerine ait her türlü satış benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Kuruluşları Dairesi Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No: 13 Kat: 9 G Blok Altındağ/ANKARA adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Spor Genel Müdürlüğü Spor Kuruluşları Dairesi Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat:9 G Blok Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  <Kayit id="1">
    <Dosya>2018/26592</Dosya>
    <DuzeltilenMadde>3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardırİlanın 4.3.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içerecek belge düzenlemeleriİstekliler teklif ettikleri malın teknik şartnamede yer alan teknik özelliklere uygun olduğunu tespit amacıyla teklifleri ile birlikte bir adet numune sunacaklardır. Numunenin üzerinde iseklinin adı iletişim bilgileri olacaktır.Akredite edilmiş bir laboratuarda, imalatta kullanılacak kumaşın IARC (Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı) Grup 1 ve Grup 2a sınıfına giren kanserojen ve tehlikeli madde içermediğine dair test raporunu teklif dosyasının içerisinde sunacaktır.Raporun 2018 yılı içerisinde alınmış olması gerekmektedir.İdare uygun gördüğü takdirde giderleri istekli/isteklilerce karşılanması kaydıyla ayrıca labaratuvar analizi yaptırabilecektir.</DuzeltilenMadde>
  </Kayit>

 

    Geri Git    Yukarı Git

 
(03122270550
(05325451829
 Giriş Sayfası Yap
 Sık Kullanılanlara Ekle
 
Tıklayın, Sizi Arayalım...

Arşivdeki İhaleler
Geçmiş tarihli ihaleleri inceleyerek, ihale içerikleri hakkında ön fikir edinebilirsiniz.
Ana Sayfa  ::  Hakkımızda  ::  Hizmetlerimiz  ::  Gizlilik Politikası  ::  İletişim  ::  Örnek İhale  ::  İhale Takvimi  ::  İHALELER  ::  İhale Sonuçları  ::  İhale Arşivi
Abonelik Ücretleri  ::  Hesap Numaraları  ::  Abonelik İşlemleri  ::  Abonelik Sözleşmesi  ::  Banka Havalesiyle Başvuru  ::  Posta Çeki Havalesiyle Başvuru  ::  Kredi Kartıyla Başvuru  ::  Abonelik Yenileme
Sektörel İhaleler  -  Şehir İhaleleri  -  Kurum İhaleleri  -  A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  Y  -  Z
© 2007-2018  ResmiIhaleBulteni.Com®
Tasarım & Programlama F.A.   TR Time: 21.03.2018 11:57:48  Page generated: 0.012 seconds.