® - T.C. T.P.E. Tescilli Marka
Marka Tescil Belgemiz
24 Nisan 2019
Çarşamba
Sisteme Giriş
Kullanıcı Adı: 
Şifre: 

İhale AraKelimelerine bakılarak


Tarih aralığında bulunan

Şehrinde ihalesi yapılacak

Şehrinde işin yapılacağı

Kategorisinde bulunan

Usulüyle yapılacak
ihaleler aranacak...

Son Eklenen İhaleler

Kategorisine

İhaleler aranacak...

Son Eklenen Sonuçlar

Kategorisine

Sonuçlar aranacak...

Dosya No İle İhale Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
ihale aranacak...

Dosya No İle Arşivde Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya nolu ihale
arşivde aranacak...

Dosya No İle Sonuç Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
sonuç aranacak...

ihalebulteni.com
Hacettepe Teknokent
Safir Blokları
E Blok K:2 N:201
Beytepe, Ankara, Türkiye
Telefon   90-312-2270550
Mobil    90-532-5451829
(09:00~18:00 Arası)
Faks    90-312-2270553
info@ihalebulteni.com

VisaMasterCard
Sitemizde gizlilik arzeden data transferleri, güvenli iletişim kanalı (SSL) üzerinden yapılmaktadır.


Sertifikayı Kontrol Et


İhale Bülteni  0312-2270550  0532-5451829Haberiniz olur...
Abonelik
Abonelik Ücretleri Abonelik Sözleşmesi Banka Havalesi İle Abonelik Kredi Kartı İle Abonelik 7/24 Abonelik Yenileme Formu 7/24

Arşivdeki İhale Detayı: 1934693
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriManisa 
İş ŞehriManisa 
KurumK. Y. K. Manisa İl Müdürlüğü Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu 
İşin Adı/Konusu/CinsiKatı Yakıt (Kömür) Satın Alınacaktır 
İhale Tarihi19.10.2018 10:00 
İhale UsulüAçık İhale 
Dosya No2018/465806 

İhale Metni
KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR
K.Y.K. MANİSA İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU
MANİSA İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YURT MÜDÜRLÜKLERİNİN 2018 YILI KÖMÜR ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2018/465806
1-İdarenin
a) Adresi:5733 Sokak No:30 Güzelyurt Mahallesi YUNUSEMRE/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası:2363020180 - 2363020182
c) Elektronik Posta Adresi:manisailm@kyk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Kredi ve Yurtlar Kurumu Manisa İl Müdürlüğüne bağlı Yurt Müdürlükleri için toplamda 710.000 kg yerli kömür
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Kredi ve Yurtlar Kurumu Manisa İl Müdürlüğüne bağlı Salihli Farabi, Köprübaşı, Demirci, Gördes Molla Gürani, Ayşe Hafsa Sultan, Sarıgöl, Soma ve Kula Yurt Müdürlükleri
c) Teslim tarihleri:Kömürlerin teslimatı Yurt Müdürlüklerinin depolarının doluluk durumuna göre topluca veya peyder pey yapılacaktır. Kömür idarenin talebine müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde teslim edilecektir. Kömürün nakliyesi ve yurt idaresinin göstereceği yere istiflenmesi Yükleniciye aittir. Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği esasları dahilinde muayene ve kabul komisyonu oluşturulacaktır. Kömür gündüz ve mesai saatleri içinde muayene ve kabul komisyonu üyeleri tarafından teslim alınacaktır. Ancak İdarece ısınma ve sıcak su temininde sıkıntı çekileceğinin anlaşılması halinde, muayene ve kabul komisyonu ve diğer teslim alma personeli ( İlgili vardiyada görevli kaloriferciler) hazır bulundurularak, mesai saatleri dışında da kömür teslim alınabilir. Kömürü getiren araçlar muayene ve kabul komisyonu nezaretinde dolu olarak kantarda tartılacak ve tartı fişi alınacak, boşaltma işlemi tamamlanınca, araç boş olarak aynı usul ile yeniden kantarda tartılacak ve nihai tartı fişi alınarak, aracın dolusuna ait tartı fişindeki (plaka numarası, tartı saati, ağırlık vb.) bilgiler karşılaştırılacaktır. Tartıya gidip gelirken ve tartı esnasında, araç sürekli gözetim altında tutulacak, ağırlığı değiştirecek herhangi bir şeyin araca yüklenmesine veya boşaltılmasına müsaade edilmeyecek, tartma işlemi esnasında da kantar operatörünün yanında bulunularak tartı işlemi bizzat yaptırılacaktır. Kömür Tevzi Müessesinden verilen kantar tartı fişleri ile Kurumca yaptırılan tartılardan miktarı en düşük olana göre Kömür Teslim Alma Tutanağı (Ek-1) teslim ve tesellüm edenlerce düzenlenerek imzalanacak ve imzalı kömür teslim alma tutanağı, kısmi muayene ve kabul tutanağı (Ek-2, Ek-3) Kömür Tevzi Müessesinden verilen kantar tartı fişlerinin fotokopileri ile dolu ve boş tartıya ait 2 adet kantar fişi İdareye verilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:KREDİ VE YURTLAR KURUMU MANİSA İL MÜDÜRLÜĞÜ GÜZELYURT MAH. 5733 SK. NO:30 YUNUSEMRE/MANİSA
b) Tarihi ve saati:19.10.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Herhangi bir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenmiş Satış İzin Belgesi,
Üreticiler için kömür ocağının bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenmiş Uygunluk İzin Belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı),
Dağıtıcılar için herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi (dağıtıcı tarafından fotokopisi onaylı),
Satıcılar için herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı)
belgelerinin teklif zarfında sunulması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim belgesi
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince verilen Uygunluk İzin Belgesinin teklif zarfında sunulması zorunludur.
4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Herhangi bir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenmiş Satış İzin Belgesi,
Üreticiler için kömür ocağının bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenmiş Uygunluk İzin Belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı),
Dağıtıcılar için herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi (dağıtıcı tarafından fotokopisi onaylı),
Satıcılar için herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (satıcı tarafınan fotokopisi onaylı)
belgelerinin teklif zarfında sunulması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Yurt içi ve Yurt dışında kamu veya özel sektördeki kömür alım işleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KREDİ VE YURTLAR KURUMU MANİSA İL MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KREDİ VE YURTLAR KURUMU MANİSA İL MÜDÜRLÜĞÜ GÜZELYURT MAH. 5733 SK. NO:30 YUNUSEMRE/MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
    Geri Git    Yukarı Git
Müşteri Hizmetleri
Telefonlar (0312) 2270550
(05325451829

Tıklayın, Sizi Arayalım...

 Giriş Sayfası Yap
 Sık Kullanılanlara Ekle
 Outlook İle E-Posta

Facebook
Twitter

Kimler Online
13 Abone, 41 Misafir Ana Sayfa    Neden Biz?    Hakkımızda    Hizmetlerimiz    Gizlilik Politikası    Mesaj Formu  
 Örnek İhale    İhale Sonuçları    Arşivdeki İhaleler  
Sektörler   Şehirler   Kurumlar   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Z  
© 2002~2019 İhale Bülteni®
Tasarım & Programlama Fikret Akpınar  Server: 24.04.2019 17:56:38  Turkey: 24.04.2019 20:56:38  Page generated in 0.011 seconds.