® - T.C. T.P.E. Tescilli Marka
Marka Tescil Belgemiz
13 Mayıs 2021
Perşembe
Sisteme Giriş
Kullanıcı Adı: 
Şifre: 

İhale AraKelimelerine bakılarak


Tarih aralığında bulunan

Şehrinde ihalesi yapılacak

Şehrinde işin yapılacağı

Kategorisinde bulunan

Usulüyle yapılacak
ihaleler aranacak...

Son Eklenen İhaleler

Kategorisine

İhaleler aranacak...

Son Eklenen Sonuçlar

Kategorisine

Sonuçlar aranacak...

Dosya No İle İhale Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
ihale aranacak...

Dosya No İle Arşivde Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya nolu ihale
arşivde aranacak...

Dosya No İle Sonuç Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
sonuç aranacak...

ihalebulteni.com
Hacettepe Teknokent
Safir Blokları
E Blok K:2 N:201
Beytepe, Ankara, Türkiye
Telefon   90-312-2270550
Mobil    90-532-5451829
(09:00~18:00 Arası)
Faks    90-312-2270553
info@ihalebulteni.com

VisaMasterCard
Sitemizde gizlilik arzeden data transferleri, güvenli iletişim kanalı (SSL) üzerinden yapılmaktadır.


Sertifikayı Kontrol Et


İhale Bülteni  0312-2270550  0532-5451829Haberiniz olur...
Abonelik
Abonelik Ücretleri Abonelik Sözleşmesi Banka Havalesi İle Abonelik Kredi Kartı İle Abonelik 7/24 Abonelik Yenileme Formu 7/24

Arşivdeki İhale Detayı: 2200483
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriUşak 
İş ŞehriUşak 
KurumDiş Hekimliği Fakültesi Yükseköğretim Kurumları Uşak Üniversitesi 
İşin Adı/Konusu/CinsiAğız İçi Tarayıcı, 3d Dental Yazıcı Ve Malzeme Satın Alınacaktır 
İhale Tarihi16.04.2021 11:00 
İhale UsulüAçık İhale 
Dosya No2021/159367 

İhale Metni
AĞIZ İÇİ TARAYICI, 3D DENTAL YAZICI VE MALZEME SATIN ALINACAKTIR
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Ağız İçi Tarayıcı, 3D Dental Yazıcı ve Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2021/159367
1-İdarenin
a) Adresi:Cumhuriyet Mahallesi Kolej Sokak No:3 UŞAK MERKEZ/UŞAK
b) Telefon ve faks numarası:2762212121/5821 - 2762212232
c) Elektronik Posta Adresi:dishekimligi@usak.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Kalem Ağız İçi Tarayıcı, 1 Kalem 3D Dental Yazıcı ve 27 Diş Hekimliği Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Cumhuriyet Mah. Kolej Sokak No:3 Merkez/UŞAK
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanması itibari ile 20 gün içerisinde Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 'nin ilgili deposuna belirtilmiş olan mallar teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İhale Salonu Cumhuriyet Mah. Kolej Sokak No:3 Merkez/UŞAK
b) Tarihi ve saati:16.04.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
-Teklif edilen ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına/Ürün Takip Sistemine (TITUBB - ÜTS) kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan malzemelerin TİTUBB/ÜTS 'den Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.
-İstekliler bu belgeleri ihale dosyası içerisinde sunacaklardır.
-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası//Ürün Takip Sistemine 'ne (TİTUBB - ÜTS) kayıtlı olduğu belge ve teklif edilen sarf malzemelerin TİTUBB/ÜDS'de Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış ürün (barkod) numaraları teklif ile birlikte kalem sıra numarası belirtilerek liste halinde verilecektir.
-İstekliler teklif edilen ürünlerin üretici/ithalatçı firması olmaması durumunda bayisi olduğunu gösterir UBB kayıtlı firma/bayi tanımlayıcı barkod numaralarını sunmak zorundadır.
-TITUBB/ÜTS mevzuatı kapsamı dışında teklif edilen ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici beyanı ile birlikte, istekli üretici ise üretici olduğuna dair, yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğuna dair belgeleri ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.
-Adı geçen bilgi ve belgelerin sunulmaması veya yanlış sunulması durumunda ilgili kaleme verilen teklif geçersiz sayılacaktır.
-Ağız İçi Tarayıcı ve Dental Yazıcı için teklif verecek olan istekliler malzemelerin kurulumu ve işleyişi ilgili komisyon tarafından anlaşılana kadar tüm desteği vermek zorundadır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-Teklif verecek firmalar Teknik Şartnamede belirtilen kalemlere uygun olan numunelerini ihale saatinden önce Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İhale Birimine teslim formu düzenleyip imzalı ve kaşeli şekilde teslim edeceklerdir. Kargo ile gönderilen numunelerin teslim formu zarar görmeyecek şekilde kargonun içine konulabilir. Sadece Ağız İçi Tarayıcı ve 3d Dental Yazıcı için numune yerine katolog verilebilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
-Kamuda daha önce benzer iş olarak nitelendirilecek işler kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Cumhuriyet Mah. Kolej Sokak No:3 Merkez/UŞAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
    Geri Git    Yukarı Git
Müşteri Hizmetleri
Telefonlar (0312) 2270550
(05325451829

Tıklayın, Sizi Arayalım...

 Giriş Sayfası Yap
 Sık Kullanılanlara Ekle
 Outlook İle E-Posta

Facebook
Twitter

Kimler Online
10 Abone, 123 Misafir Ana Sayfa    Neden Biz?    Hakkımızda    Hizmetlerimiz    Gizlilik Politikası    Mesaj Formu  
 Örnek İhale    İhale Sonuçları    Arşivdeki İhaleler  
Sektörler   Şehirler   Kurumlar   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Z  
© 2002~2021 İhale Bülteni®
Tasarım & Programlama Fikret Akpınar  Server: 12.05.2021 21:00:36  Turkey: 13.05.2021 00:00:36  Page generated in 0.034 seconds.