® - T.C. T.P.E. Tescilli Marka
Marka Tescil Belgemiz
13 Mayıs 2021
Perşembe
Sisteme Giriş
Kullanıcı Adı: 
Şifre: 

İhale AraKelimelerine bakılarak


Tarih aralığında bulunan

Şehrinde ihalesi yapılacak

Şehrinde işin yapılacağı

Kategorisinde bulunan

Usulüyle yapılacak
ihaleler aranacak...

Son Eklenen İhaleler

Kategorisine

İhaleler aranacak...

Son Eklenen Sonuçlar

Kategorisine

Sonuçlar aranacak...

Dosya No İle İhale Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
ihale aranacak...

Dosya No İle Arşivde Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya nolu ihale
arşivde aranacak...

Dosya No İle Sonuç Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
sonuç aranacak...

ihalebulteni.com
Hacettepe Teknokent
Safir Blokları
E Blok K:2 N:201
Beytepe, Ankara, Türkiye
Telefon   90-312-2270550
Mobil    90-532-5451829
(09:00~18:00 Arası)
Faks    90-312-2270553
info@ihalebulteni.com

VisaMasterCard
Sitemizde gizlilik arzeden data transferleri, güvenli iletişim kanalı (SSL) üzerinden yapılmaktadır.


Sertifikayı Kontrol Et


İhale Bülteni  0312-2270550  0532-5451829Haberiniz olur...
Abonelik
Abonelik Ücretleri Abonelik Sözleşmesi Banka Havalesi İle Abonelik Kredi Kartı İle Abonelik 7/24 Abonelik Yenileme Formu 7/24

Arşivdeki İhale Detayı: 2200529
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriKocaeli 
İş ŞehriKocaeli 
KurumKocaeli İl Sağlık Müdürlüğü 
İşin Adı/Konusu/CinsiKit Ve Kit Karşılığı Cihaz Satın Alınacaktır 
İhale Tarihi16.04.2021 11:00 
İhale UsulüAçık İhale 
Dosya No2021/167066 

İhale Metni
KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
24 Aylık Kit Karşılığı Tam Otomatik Sıvı Bazlı Sitoloji Cihazı Kullanma İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2021/167066
1-İdarenin
a) Adı :KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :VALİLİK BİNASI KÖRFEZ MAH. ANKARA KARAYOLU CAD. NO:129 KAT: 1 REAL AVM YANI 41040 MERKEZ İZMİT/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası :2623006000 - 6480 - 2623222443
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :24 Aylık Kit Karşılığı Tam Otomatik Sıvı Bazlı Sitoloji Cihazı Kullanma İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
56.800 test
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :24 Aylık Kit Karşılığı Sıvı Bazlı Sitoloji Cihazı Kullanma İşi (S.B.Ü. Darıca Farabi E.A.H., S.B.Ü. Derince E.A.H., Gebze Fatih D.H., Gölcük N.Ç.D.H., İzmit Seka D.H., )
ç) Süresi/teslim tarihi :a) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdare tarafından tedarikçiye EKAP üzerinden yapılacak tebligatı takiben azami 15 (onbeş) takvim günü içerisinde, İdarenin gösterdiği yere cihaz/cihazlar kurularak geçici kabulü yapılacak ve 15 (onbeş) takvim günü denenecek, daha sonra kesin kabulü yapılacaktır. Kesin kabulün yapıldığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir. b) Kitler, İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak yazılı siparişlere istinaden siparişte belirtilen miktarlar, tebligatı takiben azami 15 (onbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Bu şekilde sözleşme süresi sonuna kadar alımlar peyderpey yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :16.04.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü İhale ve Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Genelgesi gereği aday veya isteklilerin, ÜTS'de firma kaydı aranacaktır. Ayrıca ÜTS üzerinde yapılan ürün sorgulamalarında ürün durumu "Kayıtlı" veya "Sistemde Tekil Ürün Var" şeklinde olan ürünler haricindekilerin alımı yapılmayacaktır.(Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmelidir.)
2) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday ve isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "satış merkezi yetki belgesi" aranacaktır. (Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmelidir.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesinin 2.3.maddesi gereğince;
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığına, üretim ve kullanım amacı çerçevesinde üreticiler karar vermektedir. Eğer cihaz, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değil ise) Üts'ye kayıt veya bildirm aranmayacaktır. Satın alma işlemlerinde, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığı hakkında tereddüt oluşan cihazlar için üreticinin ve ithalatçının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna sunduğu teknik dosya ve remi beyanı sonucunda alınan karar esas alınacaktır. Bu durumda ayrıca belge aranmayacaktır. Ancak, içerik ve özellikleri ile aynı olan iki cihaz hakkında çelişkili belge ve kayıtlar bulunması, cihazın bu yönetmelikler kapsamına girip girmediği ve tıbbi cihazların sınıfları konusunda tereddüte düşülmesi halinde ihale teklifinin değerlendirilmesi aşamasında cihaza ait üreticisi tarafından hazırlanan kullanım amacı, uygulama süresi, hedef kullanıcıları ve etki mekanizmasını açıklar bilimsel verileri yüklenici adayı (istekli) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna intikal ettirerek görüş alınacaktır. (Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmelidir.)
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a) Satın alma komisyonu eğer gerekli görürse; istekli, kurulacak cihazların ve çalışacak kitlerin teknik bilgilerini içeren kataloglarını, hangi prensiple çalıştığını ve üretici firma isimlerini 1. turumdan sonra sunacaktır.
b)Satın alma komisyonu eğer gerekli görürse, istekliler şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "............ marka ................ model cihazı ve ......... marka kitleri teklifimizin teknik şartnameye uygunluk beyanı" başlığı altında teklif veren isteklinin başlıklı kağıdına yazılmış ve imza yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak 1. oturumdan sonra sunacaktır.
c)Satın alma komisyonu eğer gerekli görürse, isteklilere yazılı olarak bildirilecek olan tarih ve saatte hastane binasında, laboratuar birimimizde demonstrasyon yapılması istenebilecektir. İstekliler teklif vermekle bu şartı kabul etmiş sayılırlar. Ancak istekli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bir merkezde kurulu cihazı ile demonstrasyon yapmak istediğini bildirirse, bu teklif kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
    Geri Git    Yukarı Git
Müşteri Hizmetleri
Telefonlar (0312) 2270550
(05325451829

Tıklayın, Sizi Arayalım...

 Giriş Sayfası Yap
 Sık Kullanılanlara Ekle
 Outlook İle E-Posta

Facebook
Twitter

Kimler Online
10 Abone, 124 Misafir Ana Sayfa    Neden Biz?    Hakkımızda    Hizmetlerimiz    Gizlilik Politikası    Mesaj Formu  
 Örnek İhale    İhale Sonuçları    Arşivdeki İhaleler  
Sektörler   Şehirler   Kurumlar   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Z  
© 2002~2021 İhale Bülteni®
Tasarım & Programlama Fikret Akpınar  Server: 12.05.2021 21:27:42  Turkey: 13.05.2021 00:27:42  Page generated in 0.033 seconds.